reference / SANACE

zařízení pro termické čištění zeminProhlédnout fotografie

Generální projektant; demolice a příprava území, hala pro skladování kontaminovaného materiálu (38x56 m) s technologií mechanické úpravy zemin a suti, objekt pro technologii termické úpravy kontaminovaného materiálu, otevřená skladová plocha dekontaminovaného materiálu (1600 m^2), parkovací plochy a navazující komunikace, stabilní buňkoviště se zázemím, přípojky inženýrských sítí: elektro včetně vlastní trafostanice, pitná a užitková voda, zemní plyn, středotlaká pára a kondenzát, kanalizace, odvodnění. požárně bezpečnostní řešení.
Realizace: 2006
Investor: Fond národního majetku České republiky

Terénní úpravy před realizací areálu pro volný čas - Kamenolom Nový ČížovecProhlédnout fotografie

Projekt řešíl technické provedení rekultivace kamenolomu Nový Čížovec trvalým uložením inertního odpadu, došlo k zasypání celého prostoru kamnelomu, vytvarování terénních vln a vznikla 3 nová jezírka, cílem bylo začlenění kamenolomu do krajinného prostředí a zvýšení estetické hodnoty území.
Realizace: 2007

Synthesia - sanace starých ekologických zátěží v areálu Synthesie

Projekt byl přípravnou fází sanačních prací v komplexu Synthesie, a.s. Předmětem komplexního sanačního projektu je mj. likvidace laguny destilačních zbytků za jižní hranicí závodu Synthesia.
Investor: Geosan group a.s.

Sanace černé skládky u Nové Vsi

Sanace černé skládky odvozem odpadu, odtěžením zeminy a vytvořením zemního valu pro zamezení přístupu ke skládce.
Realizace: 2007
Investor: Lesy ČR

Likvidace těžby a úpravy uranu v ložiskové oblasti Rožná s.p. Diamo, Dolní Rožínka

Sanace výsypky lomu Hájek

Sanace podloží výsypky
Zachycení a odvedení přítoku povrchových vod mimo prostor sanace
Odvodnění kontaminovaných vod tělesa sesuvu
Sypací a dopravní komunikace
Biologická rekultivace
Oprava lokálního sesuvu v rámci probíhající stavby
Realizace: 2003
Investor: DIAMO s.p.

Sanace starých ekologických zátěží v areálu Spolku pro chemickou a hutní výrobu a.s.,Ústí n.Labem

Odtěžba kontaminovaných zemin v lokalitách určených k sanaci
Odpojení energií a inženýrských sítí v lokalitách určených k sanaci
Odstranění stavebních objektů v lokalitách určených k sanaci-bourací práce
Přeložky inžnýrských sítí vyvolané sanační těžbou v daných lokalitách
Termická desorpce
Podzemní těsnící stěna-pasport základových konstrukcí budov, přeložka kanalizace, vody
Realizace: 2003-
Investor: FNM ČR, Spolek pro chem.a hut. Výrobu a.s.

Sanace odkaliště I. BytízProhlédnout fotografie

Ukládání kalů z produkce nově budované čistírny důlních vod v areálu uranových dolů státního podniku Diamo u Příbrami
Realizace: 2005
Investor: Diamo s.p. Příbram

Sanace území určeného pro výstavbu nových objektů VŠUP PrahaProhlédnout fotografie

Sanace staré ekologické zátěže na pozemcích VŠUP v Praze – Ďáblicích určených pro výstavbu nových objektů vysoké školy. Sanace byla provedena odtěžbou kontaminovaných zemin dle předepsaného limitu stanoveného analýzou rizik.
Realizace: 2006
Investor: VŠUP Praha

Sanace starých ekologických zátěží v závodu Ferox Děčín

Sanace šrotiště
Sanace odmašťovny
Sanace mořírny
Realizace: 1996
Investor: FNM ČR

Sanace starých ekologickýc zátěží-Lovochemi a.s. - laguny Lukavec

Sanování starých kalových lagun Lovochemie a.s.
Řízená skládka nebezpečných odpadů Lukavec-Lovochemie a.s.
Realizace: 1998
Investor: FNM ČR

Sanace starých ekologických zátěží v areáleh Kovošrot Plzeň a.s.

Kovošrot Sedlčany
Kovošrot Plzeň-divize Plzeň
Kovošrot Plzeň-divize Karlovy Vary
Kovošrot Plzeň-divize Sušice
Realizace: 2000
Investor: Kovošrot Plzeň a.s.

Sanace starých ekologických zátěží Kovohutě Příbram

I. etapa
II. etapa
Realizace: 1998
Investor: Kovohutě Příbram a.s.

Sanace starých ekologických škod Fosfa Poštorná a.s.

Přečerpávání nízkých průtoků dešťové kanalizace
Úpravy chemické kanalizace
Sanování odališť fosfosádrovce
Rozšíření řízené skládky nebezpečných odpadů
Čistírna sanačních vod
Realizace: 2002
Investor: Fosfa Poštorná a.s.

Sanace starých ekologických zátěží Škoda Plzeň a.s.

Skládka Ejpovice, výrobní závod
Sulkov, lokalita popílkoviště I, II-lokalita Sulkov-jih
Lokalita Rokycany
Realizace: 2000
Investor: Škoda a.s. Plzeň

Sanace starých ekologických zátěží v areálu SVA Holýšov

Přeložka potoka
Nová průmyslová kanalizace
Upravení skládky, spádování, tvarování ploch, odvodnění, propustů
asfaltových ploch, protlaky, napojení odvodnění ploch
Investor: SVA Holýšov

Sanace starých ekologických zátěží e společnosti Sokolovská uhelná a.s.

Rekultivace Podkrušnohorské výsypky a.s.
Realizace: 2004
Investor: FNM ČR

Sanace starých ekologických zátěží Ceasar Crystal Bohemia a.s.

Realizace: 1998
Investor: FNM ČR

Skládka TKO Činov

I. etapa
II. etapa
Realizace: 2003
Investor: ZITAS, s.r.o.

Likvidace hoříci odvalu Důl Kateřina

Realizace: 1995
Investor: Energie Kladno

Sanace Puškařovské stoky v Horním Slavkově

Realizace: 2001
Investor: Diamo Příbram s.p.

Sanace skládky průmyslových odpadů Chabařovice

Realizace: 1997
Investor: FNM ČR

Komplexní revitalizace území dotčeného těžbou PKÚ s.p. - jezero Chabařovice

Realizace: 2003
Investor: FNM ČR

Úprava povrchu výsypky Polygon Most

Úprava podloží centrálního násypu a zkušebních ploch
Realizace: 2004
Investor: FNM ČR

Sanace starých ekologických zátěží Kovošrot České Budějovice

Realizace: 2002

Rekultivace skládky Motol FN

Realizace: 2003
Investor: MČ Praha 5

Bránická skálaProhlédnout fotografie

OstramoProhlédnout fotografie

SpolanaProhlédnout fotografie

SpolchemieProhlédnout fotografie

VŠUP Dáblice PrahaProhlédnout fotografie