reference / PRŮMYSLOVÉ STAVBY

Logistický areál GEFCO-HUB KolínProhlédnout fotografie

Generální projektant - logistický areál 25 ha
Komunikace azpevněné plochy 20 ha
Výrobní hala 50 x 50 m, kancelářská budova, vrátnice
Rozmístění technologie a organizace provozu areálu a výrobních prostor
Inženýrské sítě, voda, kanalizace dešťová, splašková, plyn, elektro VN, trafostanice, NN, slaboproud, EZS, EPS, MaR, vzduchotehnika, vytápění
Zemní práce HTU
Terénní a sadové úpravy
Odkanalizování venkovních ploch areálu-hlavní kanalizační systém dešťové kanalizace, odkanalizování ploch s rizikem úniku ropných látek
Retenční nádrž-nátok, sběrný žlab, těleso hráze, spodní výpustní objekt s regulační šachtou, odpadní potrubí výpusti, bezpečnostní přeliv, odběrný objekt pro požární účely
Vnější inženýrské sítě-splašková kanalizace, vodovod
Hlavní budova, vrátnice-zdravotní instalace
Oplocení areálu
Realizace: 2004
Investor: Gefco ČR s.r.o

Výstavba závodu Alco controls - KolínProhlédnout fotografie

Kompletní inženýrské sítě- voda, kanalizace splašková, dešťová, elektro VN, NN a slaboproud, MaR, vytápění, vzduchotechnika vnější i vnitřní pro výrobní halu
Realizace: 2001
Investor: Dibag a.g. Mnichov

Příprava území pro výstavbu průmyslového areálu Kolín-Ovčáry - TPCAProhlédnout fotografie

Generální projektant kompletní infrastruktury 350 ha
Tlaková splašková kanalizace, čerpací stanice
Zásobení vodou, AT stanice
Zásobení plynem
Sejmutí ornice a podorničí
Zemní práce HTU
POV
Vnější odvodňovací systém,usazovací nádrž,retenční nádrž
Realizace: 2003
Investor: Město Kolín

TPCA Balíček 1-dočasné zařízení staveništěProhlédnout fotografie

Inženýrské sítě
Odvodnění a odvodňovací příkopy, meliorační síť
Staveništní cesty a zpevněné plochy
Mobilní buňky a dočasné plochy
Oplocení
Realizace: 2002
Investor: Toyota Peugeot Citroen Automobile

Areál Toyota Tsusho-studie proveditelnosti vlečkyProhlédnout fotografie

Studie proveditelnosti vlečky I
Studie proveditelnosti vlečky II
Realizace: 2003
Investor: Toyota Tsusho Europe s.a.

Průmyslová zóna Kolín-Ovčáry-studie technických podmínek pro využití

Posouzení odvodnění do Labe
Návrh parcelace jednotlivých sektorů, návrh HTÚ
Generel výstavby technické infrastruktury-dopravní a ostatní infrastruktura, odvedení dešťových vod
Realizace: 2003
Investor: Město Kolín

Výstavba nového závodu Ekotez s.r.o.

Prodloužení vodovodního řadu a vodovodní přípojka, areálový rozvod vody
Kanalizační přípojka a areálové rozvody kanalizace
Zdravotně technické instalace
Realizace: 2004
Investor: Ekotez s.r.o.

Sklad hořlavých kapalin ve Spolku pro chemickou a hutní výrobuProhlédnout fotografie

Generální projektant - skladová hala pro hořlaviny I. - IV. třídy - 1688 m2
Komunikace a zpevněné plochy - 3800 m2
Logistika skladování, zabezpečení skladové haly z hlediska požární bezpečnosti
Inženýrské sítě, kanalizace dešťová, elektro VN, NN, slaboproud, EZS, polostabilní hasící zařízení
Realizace: 2005
Investor: Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.

Demolice pavilonu E v areálu kampusu UJEP v Ústí nad LabemProhlédnout fotografie

Demolice stávajícího pavilonu E v areálu bývalé nemocnice v Ústí nad Labem. Objekt nevyhovoval zamýšleným účelům a byl ve špatném technickém stavu.
Investor: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem

Synthesia a.s. - odstranění laguny betasmol

Projekt řeší organizaci sanační těžby v laguně betasmol s ohledem na mechanické a chemické vlastnosti jednotlivých uložených odpadů podle podmínek vymezených prováděcím projektem a integrovaným povolením.
Investor: Geosan group, a.s.

Demolice a přeložky v rámci demolice kotelny a válcovny v areálu Poldi, KladnoProhlédnout fotografie

Demolice objektů bývalé kotelny a válcovny a k nim přiléhajících nadzemních vedení inženýrských sítí.
Investor: Poldi Services, s.r.o.

Stavba fotovoltaické elektrárny v areálu Carborundum Electrite, a.s. - pozemní FV systém o výkonu 650 kWpProhlédnout fotografie

Lokalita stavby se nachází přímo v centru města Benátky nad Jizerou ve Středočeském kraji. Stavba fotovoltaické elektrárny byla dokončena a na konci roku 2008 uvedena do provozu.
Plocha určená pro výstavbu fotovoltaické elektrárny (dále i FVE) byla před zahájením stavby prosta stavebních objektů. Tato plocha vznikla v rámci sanace starých ekologických zátěží, v rámci kterých byla provedena demolice původních objektů na této ploše.
Celá plocha o rozloze 34 264,5 m2 využitá pro výstavbu FVE je součástí uzavřeného oploceného průmyslového areálu firmy Carborundum Electrite, a.s. Na této ploše je osazeno celkem 816 kusů fotovoltaických panelů uspořádaných do 68 systémů umístěných na otáčivé konstrukci.
Pro tuto FVE byl navržen a instalován systém od rakouské firmy SOLON Hilbert, který představuje otáčivý systém fotovoltaických panelů. Celkem bylo instalováno 68 jednotlivých FV systémů v rámci vymezené lokality a stavby. Na každou konstrukci je uchyceno celkem 12 FV panelů o rozměru 2,5 x 1,5 m o jmenovitém výkonu systému 8,37-9,6 kWp výrobce SOLON (typ SOLON MOVER High performance – 3x SOLON GTM). Fotovoltaická elektrárna má celkový instalovaný výkon cca 650 kWp.. Každý samostatný otočný systém je založen na monolitické betonové patce kruhového půdorysu o průměru 3,0m a výšce 850mm.
FV panelové systémy se otáčejí od východu (přes jih) k západu v průběhu dne dle postupu slunce a zároveň se naklápějí dle výšky slunce. Tento systém umožňuje maximální využití sluneční energie pro výrobu elektrické energie. Vyrobená elektrická energie je používána pro potřeby výrobního areálu firmy CARBORUNDUM ELECTRITE A.S.. Přebytky o víkendu jsou odprodávány dodavateli elektrické energie.
Realizace: 2008
Investor: Business Park Benátky s.r.o.
Carborundum Electrite, a.s.
Tyrolit GmbH

Protipovodňová bariéra v areálu Carborundum ElectriteProhlédnout fotografie

Projekt protipovodňové bariéry, která chrání areál před stoletou vodou. Bariéra řešena jako kombinace zemního valu, nového betonového plotu z ŽB prefabrikovaných panelů a adaptace stávajícího betonového plotu.
Realizace: 2008
Investor: Carborundum Electrite, a.s.

Průmyslová zóna NošoviceProhlédnout fotografie

Hrubé terénní úpravy
Přeložka vodotečí a odvodňovacích kanálů
Usazovací nádrže
Zemní práce
Vnitřní odvodňovací systém
Retenční nádrže
Realizace: 2007
Investor: Hyundai Motor Manufacturing Czech

Fotovoltaická elektrárna SULKOV - Plzeň 10 MWp (2x5MWp)Prohlédnout fotografie

Zájmové území se nachází cca 3 km západo-jihozápadně od okraje Plzně na východě katastrálního území Líně v prostoru rekultivované skládky. Dotčené pozemky se nachází v intravilánu obce Sulkov v její nezastavěné oblasti. Od samotné obce jsou vizuálně odděleny tělesem dálnice D5, která je v daném úseku vedena v náspu.
Na ploše 51,5 ha budou umístěny v řadách ve směru východ – západ fotovoltaické panely Sunmodule SW 215 poly s pevným sklonem 32° od vodorovné roviny. Panely budou spojeny do průběžných ploch tak, že v podélném směru budou tvořit spojitou linii z fotovoltaických panelů šířky 994 mm, na výšku pak budou umístěny 3 panely výšky 1 667 mm x 5 001mm. Řady budou rozmístěny v objektu bývalé skládky na 5 plochách oddělených vnitřními komunikacemi, výška konstrukce s panely bude 4 m.
Moduly solární fotovoltaické elektrárny Sulkov Solární moduly elektrárny budou elektricky rozděleny do dvou stejně velkých celků 2x5MWp. Každý z těchto celků bude tvořit samostatně pracující blok, jehož výkon bude přes střídače SMC 11000TL a rozvodnice SM umístěné u solárních panelů veden do rozvoden NN instalovaných ve 2 kontejnerech, kde budou umístěny společně s transformátory 22/0,4kV o výkonu 1MVA. Z výstupu transformátorů bude výkon vyveden do rozvodny 22kV. Každý blok elektrárny bude mít svou vlastní rozvodnu 22kV umístěnou v samostatném kontejneru. Každá rozvodna 22kV bude obsahovat pole měření.
Fotovoltaická elektrárna bude napojena do distribuční sítě VN ve dvou bodech. První přípojka bude v délce 340 m, druhá pak v délce 970 m.
Předpokládaná zahájení provozu fotovoltaické elektrárny je plánováno na prosinec 2009.
Investor: Signo Solar PP01, s.r.o.

Průmyslový areál CarborundumProhlédnout fotografie

Alco controlsProhlédnout fotografie

Realizace: 2004

DecathlonProhlédnout fotografie

Gefco - OvčáryProhlédnout fotografie

Teplárna Česká LípaProhlédnout fotografie

TPCA - Ovčáry - Zemní práceProhlédnout fotografie